ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εάν απλά θέλετε να σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις, παρακάλω αναγράψετε το Email σας


Joomla : ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

 

 

 

        logo ypoan gr

 

 

LOGO-YPAPE-COLOR-EL SMALL

 

header2

 


efepae

banner_sg_210


espa2


epaniilogo2


eu-el2

 

eaa

 

 

exostrefeia II

 

kampania etean

 

 

photo contest 2014 el

 

 

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Νέα-Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 
Περίληψη

Νέα παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων του προγράμματος "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" από Τρίτη 18/10/2011 σε Τρίτη 1/11/2011

Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων του προγράμματος "ΝΕΑ
 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" μέχρι την Τρίτη 18/10/2011, ώρα 14:00

-Αύξηση στο 60% από 50% της Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιχορήγηση) στο πρόγραμμα
 "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ".
-Από 1 Αυγούστου 2011 αντί 15 Ιουλίου 2011 η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»


Αναθέτουσα Αρχή :   Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ΥΠΟΙΑΝ

Φορείς Διαχείρισης:  Διεύθυνση ΜΜΕ ΓΓΒ –ΥΠΟΙΑΝ & ΕΦΕΠΑΕ

Προϋπολογισμός του προγράμματος: 30 εκ. €

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης : 60%

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων (πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής): 01-08-2011

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 30-09-2011 προτάσεων (πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής)


  • Σκοπός Προγράμματος

Η δημιουργία και η ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρή  και ικανή συνθήκη για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Ειδικότεροι στόχοι είναι:

  - η αναβάθμιση / μετεξέλιξη της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων,

  - η στήριξη της στροφής της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας με τη διαρκή διάθεση ενός διευρυμένου πεδίου ενισχυόμενων ενεργειών που αφορούν όλα τα στάδια ίδρυσης και ανάπτυξης μίας νεοϊδρυόμενης ή νέας επιχείρησης.

  - Η στήριξη της νέας υγιούς και καινοτομικής επιχειρηματικότητας με αλλαγή κουλτούρας και αντίληψης, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, όσον αφορά το επιχειρείν στην Ελλάδα.


  • Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράμματος

Το πρόγραμμα διέπεται από τον κανονισμό De minimis  (Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ σε περίοδο 3 ετών).


  • Δικαιούχοι του Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» έχουν :

  1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το Παράρτημα του Κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής), οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Χώρο στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

  2. Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής), εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας χωρίς να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση αλλά δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

  3. Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής), εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στο Ελληνικό Χώρο σε επιλέξιμους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.


  • Προϋπολογισμός έργων

  - €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους τομείς – κλάδους 36, 37, 38, και 39 (NACE 2008),

  - €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων του Οδηγού του Προγράμματος.


Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.


  • Επιλέξιμες Δαπάνες-Κατανομή Προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο

  - Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός

  - Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες

  - Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας

  - Εξειδικευμένα Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις

  - Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων

  - Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

  - Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας για την (κατά κύριο λόγο εξωστρεφή) προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

  - Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων

  - Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και τεχνικού φακέλου.

  - Λειτουργικές Δαπάνες (που σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο) για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις


Πίνακας 1: Κατανομή προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο (Πρόταση)

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Κτιριακά /Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις

25%

2

Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός

80%

3

Αγορά τεχνογνωσίας

10%

4

Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά

τεχνογνωσίας

40%

5

Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων

25%

6

Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και

Συμβουλευτικής Υποστήριξης

20% Για δαπάνες που αντιστοιχούν σε εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει στοχευμένες συνεργασίες / συνέργιες παν/κών ιδρυμάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων, εξειδικευμένων κέντρων ή φορέων τεχνικής –επιστημονικής υποστήριξης, επί τη βάσει συμφώνου συνεργασίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ

10% και μέχρι του ποσού των 20.000 € για δαπάνες που αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες ενέργειες της κατηγορίας

7

Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας

20%

8

Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και

ανθρωπίνων πόρων

20%

9

Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού Φακέλου

40%

10

Λειτουργικές δαπάνες**

5% και μέχρι 12.000,00€

** (Μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:

{(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ)


Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  :

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.

Απ. Σουζου 14

Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή

και στον Υπεύθυνο του Προγράμματος  κ. Γεωργαντά Ιωάννη

τηλ: 2531072388 –2531035916-2531084099

Fax: 2531072328

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 
Ερωτήσεις-Απαντήσεις
 
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ'' ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΩΡΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

1 

11/7/2011

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

19:30

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

pdf_icon 

2 

12/7/2011

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

19:00

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

pdf_icon 

3 

13/7/2011

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

19:00

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 pdf_icon

4 

14/7/2011

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

19:00

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

pdf_icon 

5 

18/7/2011

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

19:30

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 pdf_icon

 

 

 
Εγκεκριμένες Προτάσεις

 

Για τον πίνακα κατάταξης των εγκεκριμένων προτάσεων πατήστε εδώ.

 
Έντυπα
 

baneraki


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςPICTURED: Editor selections from the past week in Asia By Associated Press Published: 08:15 EST, 20 June 2016 | Updated: 08:16 EST, 20 June 2016 Bangladesh detained thousands in a crackdown on extremists, but the action drew widespread criticism because most detainees were accused only of petty crimes. In other photos from around Asia last week, an 11-year-old Bangladeshi boy worked at a metal factory on World Day Against Child Labor. Indian Muslim students, meanwhile, practiced yoga ahead of International Yoga Day. A motorist pushed his car through a flooded area as days of torrential rain in southern China killed dozens of people and displaced tens of thousands of residents. pre bonded hairFILE- In this June 13, 2016, file photo, Bangladeshi men detained as part of a crackdown on extremists look out from a prison van outside a court building in Dhaka, Bangladesh. A crackdown on Islamist militants and crime in Bangladesh has drawn international criticism after thousands accused of petty crimes were jailed. Rights groups and analysts say the government may be trying to prove too much, too fast, in its fight against violent Islamists, while the opposition accuses it of staging the law enforcement raids to stomp out political dissent. (AP Photo, File) Some Filipinos got a taste of the war against crime that President-elect Rodrigo Duterte has vowed to wage when police rounded up children and drunk, shirtless men roaming metro Manila. Holding up glow sticks in Singapore, people paid tribute to the victims of the mass shooting last week at a gay club in Orlando, Florida. And in Beijing, a police officer directed traffic in the rain as dignitary's motorcade sped past.

This gallery was curated by Associated Press photo editor Karly Domb Sadoff in Bangkok. FILE - In this Sunday, June 12, 2016, file photo, Imran, 11, works at a factory that makes metal utensils in Dhaka, Bangladesh. The World Day Against Child Labor, which was initiated in 2002 by the International Labor Organization to highlight the plight of child laborers, is observed across the world on June 12. (AP Photo/A.M. Ahad, File) FILE - In this Tuesday, June 16, 2016, file photo, Mohammed Rana embroiders a dress to be sold ahead of Eid al-Fitr, in Dhaka, Bangladesh. Muslims all over the world buy new clothes or try to wear the best that they have to celebrate Eid al-Fitr. (AP Photo/A.M. Ahad. File) FILE - In this Wednesday, June 15, 2016, file photo, Indian Muslim students practice yoga ahead of International Yoga Day celebrations, at a school in Ahmadabad, India. The second International Yoga Day will be celebrated on June 21, 2016, when thousands of people across the country will join Indian Prime Minister Narendra Modi leading a yoga session in the northern Indian city of Chandigarh. (AP Photo/Ajit Solanki, File) FILE - In this , Friday, June 17, 2016, file photo, muslims pray on the second Friday of the holy month of Ramadan in Dhaka, Bangladesh. Observant Muslims abstain from eating and drinking from dawn to dusk for the entire month of Ramadan. (AP Photo/ A.M. Ahad, File) FILE - In this June 15, 2016 file photo, a motorist pushes his car through a flooded section of roadway in Jiujiang in southern China's Jiangxi province. A week of torrential rain in southern China has killed dozens of people and displaced tens of thousands of residents, including many in China's poor, remote regions. (Chinatopix via AP) CHINA OUT remy hair extensionsFILE - In this Wednesday June 8, 2016 file photo, a Filipino man is apprehended by police for being shirtless during an operation in Manila, Philippines. In a crackdown, dubbed ¿Oplan Rody," bearing Duterte¿s name, police rounded up hundreds of children or their parents to enforce a night curfew for minors, and take away drunk and shirtless men roaming metropolitan Manila's slums. The poor, who were among Duterte¿s strongest supporters, are getting a foretaste of the war against crime he has vowed to wage. (AP Photo/Aaron Favila) FILE - People raise glow sticks, since open flames are banned in Singapore parks, as they gather for a vigil in remembrance of the Orlando shooting victims on Tuesday, June 14, 2016, in Singapore. The mass shooting at a gay club in Orlando, Florida, has galvanized LGBT people in Singapore, where a vigil was held Tuesday to express solidarity with the victims. (AP Photo/Wong Maye-E) FILE - The facade of the Uptown Mall is lit with rainbow colors to pay tribute to the victims of the Orlando, Fla. mass shooting Thursday, June 16, 2016 at the upscale Bonifacio Global City in Taguig east of Manila, Philippines Thursday, June 16, 2016. A gunman, later identified as Omar Mateen, opened fire inside a crowded gay nightclub early Sunday in Orlando, Fla. (AP Photo/Bullit Marquez) FILE - Camels are led along Bondi Beach as part of Bondi Winter Magic Festival in Sydney, Australia, Sunday, June 19, 2016. The festival runs from June 19 until July 31. (AP Photo/Rob Griffith) FILE - A police officer directs traffic in the rain as a dignitary's motorcade passes through an intersection in central Beijing, China, Friday, June 17, 2016. Although Beijing is in a semi-dry climate, it receives much of its annual precipitation during the summer months. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Sorry we are not currently accepting comments on this article.

Chris Rock's 33-year-old girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed a diamond ring on her wedding finger on Saturday evening while at the Apollo in the Hamptons 2016 party in New York City. The timing is interesting as the next day the comedian finalized his divorce from wife of 20 years, Malaak Compton-Rock. The ring - a yellow gold double band with a small diamond - could be an engagement ring. As PageSix revealed on Thursday, a friend shared a clear image of the ring and added it was time to celebrate 'new beginnings,' strongly suggesting the standup could be on his way to another marriage. Bling it on! Chris Rock's girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed diamond ring on wedding finger on Sunday the night before his divorce was finalized from wife of 10 years Malaak 'Last night we celebrated new beginnings . . . #lovewins,' the unidentified friend wrote in the caption. The site pointed out Echikunwoke seemed to take a dig at Malaak when she replied 'Bye, Felicia,' which is a catchphrase that pretty much translates to 'don't let the door hit you on the way out,' only not as polite. A friend added crying-laughter emojis. perruques cheveux naturelsThey look good together: The standup and Echikunwoke at the Governor's Ball at the 88th Academy Awards back in February; she does not appear to have the ring on here The post was then taken down. The beauty glowed as she held onto Rock, who was also in great spirits. She had on a lovely floral-print dress with spaghetti straps and her hair was worn down over her bare shoulders. A source told PageSix, 'she always wears that ring,' which appears to be true as she has had it on several times in the past six months. They have been dating for one year and she lives at his New Jersey home. The last one: Rock and Malaak back in 2014; they have two daughters together and have raised an adopted daughter as well

His rep then said Chris was '100 percent' not engaged. On Monday Chris and Malaak both appeared in a New Jersey courtroom to finalise the split, reported TMZ. The 51-year-old comic actor and his wife - who have been separated since 2014 -have two daughters Lola Simone, 14 and  Zahra Savanna, 12. Chris and Malaak Compton-Rock also appear to have been raising eight-year-old Ntombi, who first came to live with them from South Africa when she was six months old, according to the website, although details are unclear. In divorce papers, Malaak listed Ntombi-futhi Samantha as a dependent along with the Rocks’ two biological daughters. The kids: Chris with Malaak and children Lola, Zahra Savanna and Ntombi at the Madagascar 3: Europe's Most Wanted premiere in NYC in 2012 She stated that in addition to their two children, there is a child 'who has resided with the parties since before her first birthday.' But rather mysteriously, a spokesman for Chris told TMZ he does not have an adopted child. perruques cheveuxTMZ previously reported that back in 2008, the family took in Ntombi who remained in their house and was subsequently enrolled in a local school. She mingles with the big guns: Chris and Megalyn with Harvey Weinstein at the Apollo party The site added that the girl's parents were thought to be unemployed and from South Africa, although it is not known why she was living with the Rock family. They add that when Chris and Malaak began divorce proceedings, Chris maintained contact with his two biological daughters. However their divorce case is sealed so it is not known what settlement was reached. Meanwhile, Chris began dating actress Megalyn earlier this year. Megalyn, who has had recurring roles in 24, ER, CSI Miami, The 4400, 90210 and Damien, was most recently featured as the animal-powered Vixen in the TV series Arrow.

Madonna surprised fans with an unexpected appearance at a 25th anniversary screening of her documentary Truth Or Dare on Wednesday. The superstar showed up at the event held at the Museum of Modern Art in Manhattan to the delight of the 400 or so in the audience. The 58-year-old pop culture icon shared a couple of photos on her Instagram showing her standing between two on-screen images of herself from her Blond Ambition tour of 1990. 'Surreal moment!' she wrote alongside the picture. lace front wigsScroll down for video 'Surreal moment!' Madonna surprised fans at a 25th anniversary screening of documentary Truth Or Dare and posed next to images of herself from the 1990 Blond Ambition Tour Madonna: Truth Or Dare was first released in May 1991 and followed the Material Girl on tour and showed her behind-the-scenes with then-boyfriend Warren Beatty, praying with her backup dancers and facing arrest for public indecency at her concert in Toronto, Canada. 'So many freedoms we take for granted that we did not have then. Thank you Alek Keshishian. We changed history with this film.!' Madonna wrote.

Keshishian directed the film that was shot in black and white. Who's that girl? The pop icon, who just turned 58, delighted the 400 or so fans gathered to watch the film at the museum Of Modern Art in Manhattan on Wednesday Demure: Madonna wore an off-he-shoulder red dress with white floral detailing and cinched at the waist with a black band for her surprise appearance Sharing 'a kiki': She was accompanied by her daughter Lourdes 'Lola' Leon, 19 cosplay wigsIn a second photo shared via her Instagram, she's seen sharing 'a kiki' with daughter Lourdes Leon or Lola as she calls her. Madonna wore a red off-the-shoulder dress with a flounce neckline and black spaghetti straps. The frock features white floral detailing, half-sleeves and was cinched under the bust with a black band. She added a matching black and white floral patterned purse and wore her signature blonde hair styled in loose waves to her shoulders. Madonna had just returned from a birthday trip to Cuba with Lola, 19, and adopted children, 10-year-olds David and Mercy. Truth Or Dare AKA In Bed With Madonna showed behind-the-scenes footage of the singer including candid moments with then-boyfriend Warren Beatty and prayer circles with her dancers Getaway: Madonna recently celebrated her 58th birthday with a trip to Cuba accompanied by daughter Lola, 19, and her adopted children David and Mercy, both 10

porn